INICIEM UN PROJECTE AMB VALORAFOOD

En primer lloc, informar-vos que ens unim a un grup operatiu que és el Clúster Foodservice del qual consisteix en una concentració geogràfica d’empreses interconnectades, proveïdors especialitzats, empreses de serveis i agents de recolzament en un àmbit determinat, en el que competeixen però, a més cooperen.

El projecte de Valorafood té com a objectiu conèixer el sector pesquer i industrial de la transformació pesquera, mitjançant reunions, visites, focus grups, tallers immersius, etc, amb la finalitat d’identificar els excedents reals que tenen les empreses transformadores de peix, i fer el disseny de les pautes per revaloritzar els excedents en forma de nous productes prèviament acordats.

En segon lloc, els reptes que actualment desconeixem i que s’han de tenir en compte abans de desenvolupar nous projectes són els següents:

  1. Quantificació dels excedents de les espècies a valoritzar.
  2. Quantificació dels volums, regularitat, especialització de les diferents espècies a revaloritzar.
  3. Disseny productiu dels diferents productes valoritzar en funció de les espècies seleccionades.
  4. Característiques del producte que hauria de tenir per ser utilitzat per la tecnologia Pulse Combustion Dryer o altres tecnologies.
  5. Viabilitat tècnica i econòmica dels productes dissenyats.

L’objectiu i la base principal és la innovació, per tal de promoure el sector amb productes útils, amb baix nivell d’emissions i que garanteixi un desenvolupament sostenible de la costa, així com l’augment de la competitivitat i la diversificació del sector. Els participants són IRTA, RADI S.L, GUSTOS MERITEM i PEIXOS PUIGNAU.

A més, veiem que hi ha una oportunitat per crear un HUB de coneixement i transformació d’excedents amb subproductes per altres consorcis i ajudar a la sostenibilitat de certs col·lectius de baixa productivitat.

Finalment, alguns exemples que es poden crear i que altres països estan fent són: El carpaccio fresc de gambes, les hamburgueses de peix, els embotits de peix, salses, pols de cranc blau, patés i productes secs per sopes instantànies

Per a més informació, podeu accedir aquí.

Comments are closed.